Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Indledning

1.1 EMBACOLLAGEs almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og EMBACOLLAGE.

1.2 Hvor EMBACOLLAGEs almindelige salgs- og leveringsbetingelser ikke er dækkende for tilbud, salg og leverancer af grafiske produkter (tryksager, produkter med individuelt tryk og specielt fremstillede varer), gælder de for den grafiske branche almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går EMBACOLLAGEs almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.4 EMBACOLLAGE forbeholder sig ret til at benytte specielt fremstillede kundeprodukter som reference herunder på udstillinger og i kataloger. Vi skal have skriftlig besked ved ordreafgivelse såfremt dette ikke accepteres.

2. Tilbud og accept

2.1 Tilbud afgivet af EMBACOLLAGE er baseret på de på tilbudstidspunktet gældende lønninger og materialepriser og bliver først bindende ved fremsendelse af ordrebekræftelse fra EMBACOLLAGE, eller såfremt der ikke fremsendes ordrebekræftelse, ved effektuering af ordren.

2.2 Købers eventuelle indkøbsbetingelser er uden retsvirkning, også selvom EMBACOLLAGE ikke udtrykkeligt har afvist dem.

3. Priser og prisregulering

3.1 Er andet ikke anført, er alle priser eksklusive moms og gældende afgifter.

3.2 Den af EMBACOLLAGE på en ordrebekræftelse angivne pris er bindende.

3.3 EMBACOLLAGE forbeholder sig retten til uden varsel at regulere priser.

4 Betalingsbetingelser

4.1 Netto kontant ved levering såfremt andet ikke er aftalt skriftligt.

4.2 I tilfælde af forsinket betaling fra køber har EMBACOLLAGE krav på morarente, 1,5% pr. måned fra forfaldsdato, samt rykkergebyr og eventuelle inkassoomkostninger.

4.3 Køb på kredit kan gives, hvis der er truffet skriftlig aftale herom, og i så fald gælder det under pkt. 5 angivne.

5. Køb på kredit

5.1 EMBACOLLAGE kan yde køber kredit på betaling, såfremt der er truffet skriftlig aftale herom.

5.2 En forudsætning for kreditgivning er, at køber er forpligtet til at oplyse:
Selskabsnavn
CVR-nr.
Adresse
Postnr. By
Tlf.nr.
Bankforbindelse
Selskabsform

5.3 Ved personligt drevne virksomheder oplyses tillige indehavers navn og to seneste privatadresser.

5.4 Såfremt køber er ydet kredit, skal enhver adresseændring straks meddeles EMBACOLLAGE.

5.5 Øvrige vilkår for kreditaftalen angives i Samhandelsaftalen mellem køber og EMBACOLLAGE.

6. Levering

6.1 Vi har dag til dag levering til hele Danmark. 

6.2 Levering sker til en af køber udpeget plads.

6.3 På produktionsordrer og ordrer på specielt fremstillede varer, forbeholder EMBACOLLAGE sig ret til en kvantumsafvigelse på +/- 20%.

7. Leveringstid

7.1 Ordrer afgivet inden klokken 14:00 vil normalt blive leveret den efterfølgende dag, medmindre der skriftligt er aftalt andre leveringstidspunkter.

7.2 Såfremt der foreligger en ordrebekræftelse fra EMBACOLLAGE, er det leveringstidspunktet angivet i denne der er gældende.

7.3 Såfremt EMBACOLLAGEs rettidige levering hindres af omstændigheder som beskrevet i pkt. 9 (force majeure), udskydes tidspunktet for rettidig levering med et tidsrum svarende til hindringens varighed. Dog skal begge parter skriftligt og ansvarsfrit kunne annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 30 dage.

7.4 Såfremt EMBACOLLAGEs rettidige levering hindres af omstændigheder der skyldes købers forhold, udskydes tidspunktet for rettidig levering med et tidsrum svarende til hindringens varighed.

8. Konstatering af mangler og reklamation

8.1 Ved levering er køber forpligtet til straks at kontrollere det leverede og uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter modtagelsen, at reklamere overfor EMBACOLLAGE i tilfælde af konstaterede fejl eller mangler.

8.2 Såfremt køber i anledning af synlige fejl eller mangler, som er eller burde være opdaget, undlader at reklamere som angivet i pkt. 8.1, fortabes adgangen til at gøre fejlen eller manglen gældende.

8.3 Såfremt der påvises mangler ved det leverede, er EMBACOLLAGE berettiget og forpligtet til efter eget valg at foretage omlevering, eller såfremt det er muligt at afhjælpe manglen.

8.4 I tilfælde af synlige fejl og mangler ved det leverede, som er opstået i forbindelse med transporten, er køber forpligtet til at underrette den pågældende transportør og tillige sikre sig, at chaufføren på fragtsedlen noterer og kvitterer for de konstaterede fejl og mangler.

8.5 Ethvert krav, udover hvad der følger af pkt. 8.3, som f.eks. krav om ophævelse, prisnedslag, erstatning for såvel direkte som indirekte tab, er EMBACOLLAGE uvedkommende, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra EMBACOLLAGEs side.

9. Produktansvar

9.1 EMBACOLLAGE er alene ansvarlig for personskade og tingskade i det omfang, det følger af lov om produktansvar, lov nr. 371 af 7. Juni 1989, med eventuelle ændringer, jf. EF-direktiv (ADIR 1985,374).

9.2 I den udstrækning EMBACOLLAGE måtte ifalde produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at skadesløsholde EMBACOLLAGE i samme omfang, som EMBACOLLAGEs ansvar er begrænset i pkt. 12.

10. Force majeure

10.1 Parternes forpligtelser i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser og i henhold til en eventuel indgået aftale består kun under forudsætning af, at opfyldelsen af forpligtelserne ikke hindres eller gøres urimeligt vanskelige eller bekostelige som følge af forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse kunne forudse (force majeure), f.eks. – men ikke begrænset tilmobilisering, krig, blokade, oprør, energikrise, epidemier, statsindgreb, herunder indog udførselsforbud, indførelse af deponeringsordninger, konflikter, herunder konflikter hos EMBACOLLAGE, brand og maskinskade.

10.2 Bestemmelsen i pkt. 10.1 finder tillige anvendelse i tilfælde af forsinkede, mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandører, som skyldes de i bestemmelsen nævnte forhold.

10.3 Såfremt en af parterne vil påberåbe sig force majeure, skal vedkommende part uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part derom.

11. Returnering

11.1 EMBACOLLAGE modtager kun leverede varer retur efter forudgående aftale, samt vedlagt kopi af fakturaen og kun hvis det leverede returneres ubrugt og ubeskadiget og i original emballage senest 30 dage efter levering. Sæsonvarer kan ikke returneres.

11.2 Varer, der er hjemtaget og/eller fremstillet specielt, kan ikke returneres.

11.3 Returnering sker for købers regning og risiko.

11.4 Køber krediteres det fulde beløb eksklusive fragt- og ekspeditionsgebyr og med fradrag af 15% krediteringsafgift.

12. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse

12.1 EMBACOLLAGEs mangelsansvar og produktansvar er begrænset til det i pkt. 8 og 9 anførte.

12.2 EMBACOLLAGEs erstatningsansvar over for køber kan aldrig overstige et beløb svarende til fakturabeløbet for den solgte leverance.

12.3 EMBACOLLAGE fraskriver sig alt ansvar for ethvert indirekte tab, herunder drifts, tids- og avancetab.

12.4 EMBACOLLAGE og køber er gensidigt forpligtede til at underrette hinanden om erstatningskrav, der rejses af tredjemand mod en af parterne vedrørende en af nærværende betingelser omfattet leverance.

13. Lovvalg og tvister

13.1 Enhver tvist i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller i anledning af aftale, som er omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret, der tillige anvendes ved afgørelse af spørgsmål om den formelle fremgangsmåde ved salgsgenstandens undersøgelse, eventuelt frister for undersøgelsen, og hvilke forholdsregler der skal træffes, såfremt varen afvises. Dog skal reglerne i den internationale købelov »Convention on Contracts for the International Sales of Goods« ikke finde anvendelse.

13.2 Sø- og Handelsretten i København skal danne værneting, idet EMBACOLLAGE dog frit kan bestemme, at en eventuel tvist skal afgøres ved købers værneting eller ved voldgift efter lov om voldgift.